مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری
برداشت چوب ازجنگل های هیرکانی 11 درصد کاهش یافت

مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری
دومیلیون هکتار از بهترین جنگل های دنیا در ایران خودنمایی می کند

درمعاونت امور جنگل
برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان

اخبار
سرپرست دفتر جنگلکاری پارکها وذخیره گاههای جنگلی :جنگل های هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژ نتیکی
جنگلهای هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژنتیکی است | بازدید :215

معاون امورجنگل
تحقق اهداف تفاهم نامه مشترک جنگل در سفر به چین | بازدید :8

مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری
برداشت چوب ازجنگل های هیرکانی 11 درصد کاهش یافت | بازدید :11

مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری
دومیلیون هکتار از بهترین جنگل های دنیا در ایران خودنمایی می کند | بازدید :34

درمعاونت امور جنگل
برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان  | بازدید :54

معاون سازمان جنگل ها:
اجرای طرح مدیریت جنگل های هیرکانی با مشارکت مردم  | بازدید :46

گرامیداشت هفته دفاع مقدس | بازدید :72
آب وهوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
13 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: آفتابی
حداقل دما:15 حداکثر دما:26

اوقات شرعی
پیشخان روزنامه‌ها