اخبار
انتصاب جدید درمعاونت امورجنگل | بازدید :8
مروری برآماربرداري دوره اي از جنگل هاي شمال كشور دفتر فنی جنگلداری | بازدید :97
مطالعات براي اعمال مديريت علمي وفني بركليه منابع از جمله جنگلها ارفازهاي شناسايي ، توجيهي ، تفضيلي ، اجرايي برخوردار است كه حدود وثغور ، حجم ، واحدكارمقياس وهدف هر يك ازفازهاي مذكور متفاوت خواهد بود
روش و فاکتورهای مطالعاتی زمین شناسی در طرح های جنگلداری منصور یزدانجویی کارشناس ارشد دفتر فنی جنگلداری  | بازدید :55
با توجه به گسترش روز افزون کاربرد علوم پایه ( زمین شناسی ) و تقسیم آن به رشته های متعدد ، اتخاذ شیوه درست و انتخاب فاکتورهای ضروری برای طرح های منابع طبیعی امری مهم و خطیر است. برنامه و روش مطالعاتی زمین شناسی در طرح های جنگلداری شامل دو مرحله است .
خصوصیات کلی تیپهای اصلی خاک جنگلهیا شمال کشور ابراهیم یوسفی بار فروشی کارشناس خاک دفتر جنگلداری  | بازدید :56
از آنجائیکه توده جنگلی بوسیله خاک حمایت میگردد و مواد غذائی و آب و در اختیار آنها قرار میدهد شناسائی تیپ خاک – تعیین قابلیت و استعداد آنها اولین گام برای اعمال مدیریت به شمار میرود خوشبختانه در کلیه طرحهای منابع طبیعی شمال کشور مطالعه خاک صورت گرفته که اثر مثبت آن در موفقیت طرحهای ذکر شده محرز گردیده است.
پیشینه مدیریت جنگلهای جهان مهندس علیرضا اسدی اتوئی  | بازدید :74
منابع طبیعی تجدید نا پذیر منابعی هستند که بر اثر بهره برداری به مرور کاهش می یابند و به پایان می رسند. بسیاری از منابع فسیلی و معدن از جمله این منابع به شمار می آیند. منابع طبیعی تجدید شونده اما، از توان لایزال زادآوری و نوزایی طبیعی برخوردارند و بر اثر بهره برداری درست و مناسب نه تنها کاهش نمی یابند بلکه از نظر کمی و کیفی ارتقاء نیز می یابند و حیات آنها تکرار میشود.
ارزش های زیست محیطی جنگل  | بازدید :85
جنگل ها به عنوان یکی از مهمترین سامانه های حیات بخش بشر جایگاه انکار ناپذیری در تأمین رفاه و آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دارند. وجود ارزش های متعدد و متنوع اقتصادی و زیست محیطی در پیکره این منابع ارزشمند الهی، تکیه گاه مطمئن و استواری برای تداوم و ارتقای زیست جانوران به ویژه انسان و متضمن شکوفایی حیات جوامع بشری و توسعه پایدار است.
معرفی جنگل ها ی پهن برگ خزری در حوزه اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی دفتر فنی جنگلداری  | بازدید :48
در منتهی الیه شرقی استان گلستان پس از چندین کیلومتر انتقطاع از رویشگاه اصلی جنگل ها ی هیرکانی، گستره ای از جنگل ها ی پهن برگ با ارزش خزری در سطح نسبتاً وسیع در حدود 25000 هکتار در حوزه شهرستان مانه و سملقان در منطقه آشخانه از توابع اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی و در 65 کیلومتری غرب شهرستان بجنورد در دامنه های مشرف به جاده ارتباطی تهران – بجنورد نمایان میشوند که تا کنون در منابع علمی به عنوان جنگل ها ی خزری ذکر نگردیده اند.
تحلیلی بر روند واگذاری طرح های جنگلداری مهندس علیرضا اسدی اتوئی  | بازدید :50
مدیریت بر جنگل ها در قالب تهیه و اجرای طرح های جنگلداری به مثابه یک ضرورت مبرم در جنگل های اروپا و آمریکا از اواسط قرن هفدهم و جنگل های شمال کشور با تصویب قانون جنگل ها و مراتع از سال 1338 آغاز شد. مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون فوق در صورتی می توان از جنگل بهره برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگلداری که به تصویب سازمان جنگل ها و مراتع رسیده باشد، تهیه شود به موازات تهیه طرح های جنگلداری، واگذاری این طرح ها به مجریان با نظام های سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و سپس تعاونی های جنگل نشین از سال 1340 آغاز شده است.
سرپرست دفتر جنگلکاری پارکها وذخیره گاههای جنگلی :جنگل های هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژ نتیکی
جنگلهای هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژنتیکی است | بازدید :69