اخبار
سرپرست دفتر جنگلکاری پارکها وذخیره گاههای جنگلی :جنگل های هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژ نتیکی
جنگلهای هیرکانی ذخیره گاه ارزشمند ژنتیکی است | بازدید :142

به مناسبت هفته دولت
تقدیر از نمونه های منابع طبیعی درروز کارمند  | بازدید :21

افزایش پنج درصدی وسعت جنگل های شمال | بازدید :20
درمرکز مهندس ساعی کلارآباد :
گردهمایی سراسری مسئولین روابط عمومی ادارات کل منابع طبیعی | بازدید :53

آب وهوا

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
34 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: صاف
حداقل دما:27 حداکثر دما:44

اوقات شرعی
پیشخان روزنامه‌ها